Bảng giá giao hàng

Bàng giá giao hàng: phí tối thiểu 3km đầu tính từ shop 123 Juice: 18k, từ km tiếp theo giá 5k/ km